Obchodné podmienky

obchodné spoločnosti GastroTrade - Michal Klemens, DiS.
so sídlom Výškovická 635/192, Ostrava - JIH, 700 30
IČ: 73892351 DIČ: CZ8107155562
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.gastro-trade.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti ( "firmy") GastroTrade - Michal Klemens, DiS., So sídlom Výškovická 635/192, Ostrava 3, 700 30, identifikačné číslo: 73892351, zapísanej v obchodnom registri vedenom, oddiel, vložka (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Produkty s uvedenou dostupností skladem je obvyklá doba dodání 2-5 pracovních dnů. V případě ojedinělého zboží může být doba dodání 1-20 týdnů. Kupující bude o době dodání zboží emailem informován po přijetí objednávky.

SKLADEM (V distribučním skladu) znamená, že zboží máme na skladě v Ostravě nebo v rámci České a Slovenské republiky. Může být ale i u našich dodavatelů v Holandsku, Německu atd.

1.3. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.4. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.5. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy na stiahnutie TU. Pri žiádosti o vrácenie peňažných prostredků je treba vyplnit tento vzorový formulár a podepsaný nám jej zaslať emailem.

1.6. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.7. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

2. VYMEDZENIE POJMOV

2.1. Spotrebiteľská zmluva - je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane podnikateľ.

2.2. Spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná. Predávaný tovar má zákonnú lehotu na uplatnenie práva z vady (záruku) v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ nebolo v zmluve dohodnuté inak, alebo nedošlo k porušeniu záručných a obchodných podmienok.

2.3. Podnikateľ, firma - kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Predávaný tovar má zákonnú lehotu na uplatnenie práva z vady (záruku) v dĺžke 12 mesiacov, pokiaľ nebolo v zmluve dohodnuté inak, alebo nedošlo k porušeniu záručných a obchodných podmienok.

2.4. Distribučné centrum - jedná sa o sklad tovaru Ostrava, alebo sklady, ktoré sú umiestnené v Holandsku, Nemecku a Taliansku.

 

3. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

3.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

3.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

3.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

3.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

3.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.​

4. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

4.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

4.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

4.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

4.4.1. objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

4.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

4.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

4.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

4.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

4.7. Údaje o kupujúcim (meno, adresa, IČ apod.) uvedené v objednávke sú platné, závazné a nelze je v buducnosti menit.

4.8. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

4.9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.​

4.10. Prodejce si vyhrazuje právo, kdy určité zboží může být nabídnuto k prodeji pouze zákazníkům, kteří jsou podnikatelé (prodej na IČ) nebo firmy, viz. bod 2.3.

5. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY​

5.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

  • na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
  • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 205 537 899/0600, vedený u spoločnosti GE MONEY BANK (ďalej len "účet predávajúceho");

5.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

5.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

5.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 72 hodín od uzavretia kúpnej zmluvy.

5.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby a to najneskôr do 3 pracovných dní od odoslania objednávky. V prípade neuhradenia v termíne, si predávajúci vyhradzuje právo objednávku zrušiť. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

5.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

5.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

5.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.​

5.9. Ceník služeb: 
a) skladné - 65 Kč / den 

b) balné - 48 Kč balík do 30kg, paleta 126 Kč

6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

6.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar , ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

6.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14 ) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho "GastroTrade, Varšavská 425/106, Ostrava - Hulváky, 709 00, alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho" info@gastrotrade.cz ". V rámci odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo v prípade reklamácie nebude tovar prijatý, ak ho kupujúci zašle na dobierku.

6.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

6.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Pri žiádosti o vrácenie peňažných prostredků je treba vyplnit tento formulár a podepsaný nám jej zaslať emailem.

6.5. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.6. V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

6.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček. Objednaný tovar zo strany kupujúceho (na IČO) nevymieňame ani nejde vrátiť.

7. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

7.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

7.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

7.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

7.5. Ak tovar od GastroTrade bol prepravený GLS alebo INTIME a balík bol zničený alebo zariadenie nefunguje, je nutné vyplniť a zaslať reklamačný protokol bezodkladne, najneskôr však do 24h, v opačnom prípade se na reklamáciu nebude brať ohľad.

 

7.6. Nevyhnutné podklady pre reklamáciu GLS:

A) poškodenie zásielky:

7.6.1. Pre náhradu škody spôsobenej prepravcom GLS, využite formulár ,,Nárok na náhradu škody".

7.6.2. Doklad o obsahu balíka (napr. Dodací list, predajné faktúra atp.) S vyznačením poškodených položiek a počtu poškodených kusov.

7.6.3. Doklad o výške vzniknutej škody: náklady na znovuobstaranie poškodeného tovaru (napr. Obstarávacie faktúra, kalkulácie výrobných nákladov, čestné vyhlásenie o obstarávacej / výrobnej cene atp.), Alebo náklady na jeho opravu, alebo vyčíslenie zľavy z predajnej ceny.

7.6.4. Kópia Zápisu o škode, ak bol vystavený a ak je tu potvrdené, že balík niesol pri doručení známky vonkajšieho poškodenia.

7.6.5. Pokiaľ išlo tovaru do / zo servisu, doklad o tom, prečo bola nutná jeho oprava.

7.6.6. Fotodokumentácia celého balíka (celý čitateľný štítok, obal, výplňový materiál, tovar atp.), Zvlášť potom poškodené miesto, kadiaľ mohlo dôjsť k čiastočnej strate tovaru. V prípade, že príjemca nemôže zabezpečiť obstaranie fotodokumentácie, nechá si GLS balík vyzdvihnúť k nafotenie.

B) strata zásielky

7.6.7. Vyplnený formulár GLS ,,Nárok na náhradu škody".

7.6.8.Doklad o obsahu balíka (napr. dodací list, predajné faktúra atp.).

7.6.9. Doklad o výške vzniknutej škody: náklady na znovuobstaranie poškodeného tovaru (napr. Obstarávacie faktúra, kalkulácie výrobných nákladov, čestné vyhlásenie o obstarávacej / výrobnej cene atp.), Pokiaľ išlo tovaru do / zo servisu, doklad o tom, prečo bola nutná jeho oprava.

7.6.10. V prípade, že balík nevstúpil do systému GLS (nedostal vstupné sken) - kópia formulára GLS "Potvrdenie o prevzatí zásielky", ktorý: kuriér vystavil v deň odoslania pri preberaní balíkov, v prípade doručenia balíka na chybnú adresu - čestné vyhlásení príjemcu, že reklamovaný balík nedostal.

C) čiastočná strata

7.6.11. Vyplnený formulár GLS ,,Nárok na náhradu škody".

7.6.12. Doklad o obsahu balíka (napr. Dodací list, predajné faktúra atp.) S vyznačením nezvestných položiek a počtu scházejí- cich kusov.

7.6.13. Doklad o výške vzniknutej škody - náklady na znovuobstaranie poškodeného tovaru (napr. Obstarávacie faktúra, kalkulácie výrobných nákladov, čestné vyhlásenie o obstarávacej / výrobnej cene atp.).

7.6.14. Kópiu Zápisu o škode, ak je tu potvrdené, že by balík niesol pri doručení nejaké známky vonkajšieho poškodenia.

7.6.15. Pokiaľ išlo tovaru do / zo servisu, doklad o tom, prečo bola nutná jeho oprava.

7.6.16. Fotodokumentácia celého balíka (celý čitateľný štítok, obal, výplňový materiál, tovar atp.), Zvlášť potom poškodené miesto, kadiaľ mohlo dôjsť k čiastočnej strate tovaru. V prípade, že príjemca nemôže zabezpečiť obstaranie fotodokumentácie, nechá si GLS balík vyzdvihnúť k nafotenie.

7.7. Nevyhnutné podklady pre reklamáciu INTIME:

7.7.1. Nárok na náhradu škody uplatňuje príkazcu u zasielateľa písomne ​​alebo prostredníctvom internetového formulára na www.intime.cz bez zbytočného odkladu po prevzatí zásielky príjemcom, resp. od predpokladaného termínu doručenia zásielky (v prípade jej straty), najneskôr však do desiatich dní. V opačnom prípade nárok na náhradu škody zaniká. Zápis o škode nie je uplatnením nároku na náhradu škody. Na získanie nároku na náhradu škody je príkazca povinný priložiť predovšetkým tieto dokumenty inak nemožno k jeho nároku prihliadať a nepovažuje sa za včas a riadne uplatnený.

A) v prípade poškodenia zásielky:

7.7.2. Doklad o obstarávacej cene zásielky a jej obsahu.

7.7.3. Posudok servisu či inej osoby, ktorá vykonala opravu zásielky, ak bola zásielka po škodovej, udalosti opravovaná, alebo ak to vyžadujú okolnosti prípadu.

7.7.4. Sprievodný doklad zásielky (faktúra, dodací list).

7.7.5. Zápis o škode.

B) v prípade straty zásielky:

7.7.6. Čestné vyhlásenie príjemcu zásielky, kde príjemca svojím podpisom potvrdí, že mu príslušná zásielka nebola doručená (čestné vyhlásenie obsahuje najmä identifikačné údaje o príjemcovi, adresu doručenia a číslo zásielky).

7.7.7. Čestné prehlásenie odosielateľa, kde odosielateľ svojím podpisom potvrdí obsah zásielky vrátane uvedenia jeho hodnoty, spolu s dokladom o obstarávacej cene zásielky.

7.7.8. Zápis o škode.

7.7.9. Pri určení výšky náhrady škody sa vychádza z obvyklej ceny v čase poškodenia alebo z obstarávacej ceny s prihliadnutím na vek veci, jej opotrebenia či chybám. Ak nebude takto možné cenu určiť, alebo sa strany na výšku ceny nedohodnú, bude cena veci určená znaleckým posudkom zadaným zasielateľom a vypracovaným na náklady príkazcu.

7.8. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

8.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

8.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

8.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

8.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

8.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

8.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

8.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

8.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

8.4. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

8.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.

8.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.​

9. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN​

9.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
9.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť a nedodať tovaru v týchto prípadoch:

tovar sa už nevyrába
nedodáva sa
alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru
Predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe v prípade, že táto situácia nastane. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet.

9.3. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

9.4. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

9.5. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

9.6. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 . mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

9.7. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

9.8. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

10.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

10.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

10.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

10.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

10.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

10.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

10.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

10.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

10.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

10.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.​

11. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE A UKLADANIE COOKIES

11.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

11.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

12. DORUČOVANIE​

12.1. Kupujúcemu môže byť doručovaný na elektronickú adresu kupujúceho.​

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

13.3. Právne zastúpenie Gastrotrade - údaje poskytuje: www.das.cz

D.A.S Rechtsschutz AG, pobočka pre SR

D.A.S. Rechtsschutz AG so sídlom vo Viedni, obchodné adresa Hernalser Gürtel 17, A-1170 Viedeň, Rakúsko

13.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

13.5. Kontaktné údaje predávajúceho:

adresa pre doručovanie GastroTrade, Varšavská 425/106, Ostrava - Hulváky, 709 00

adresa elektronickej pošty „info@gastrotrade.cz“, telefon +420 720 529 782

13.6. Platitelia DPH zo zahraničia / prenesená daňová povinnosť /, prevažne zo Slovenska, majú povinnosť uhradiť kúpnu cenu bez DPH - ak sú právoplatní a overení platitelia. V prípade úhrady s DPH a požadovania vrátenia DPH PO NÁS, je tento úkon účtovaný externou účtovnou firmou vo výške 15, - Eur / náklady účtovnej kancelárie + poplatky spojené s vrátením DPH. Bude vzdy ODPOČTANO OD VRÁCEJÚCEHO DPH!!!!

OSTATNÉ USTANOVENIA

14.1. "Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie sú vám zasielané pri každom nákupe u nás, pokiaľ ich neodmietnete dostávať v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti. Spracovanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi sa vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzu nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa, prevádzkovateľa portálu Heureka.cz, ktorému môžeme na tieto účely odovzdať informácie o vami zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Pri zasielaní e-mailových dotazníkov sa vaše osobné údaje neposkytujú žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek namietať tak, že odmietnete ďalšie dotazníky prostredníctvom odkazu v e-maile s dotazníkom. Ak máte námietky, dotazník vám už nepošleme."

14.2 Akcia na dopravu zdarma - platí len pre DPD a zásielky do 30 kg a 50 x 50 x 50 cm v rámci Českej republiky a zásielky na Slovensko do
hmotnosť 20 kg a rozmery 50 x 50 x 50 cm. V prípade, že hmotnosť alebo rozmery prekročia vyššie uvedené hodnoty, bude preprava spoplatnená podľa platných cenníkov a zákazník bude o tom informovaný. Túto zľavu nie je možné žiadnym spôsobom uplatniť.

14.3 Z dôvodu dynamicky sa meniacich cien na trhu a nedostatku tovaru si týmto vyhradzujeme právo zrušiť objednávku a odstúpiť od zmluvy alebo upraviť cenu podľa aktuálnych cien po predchádzajúcej dohode. Vzhľadom na zmeny v cenách našich dopravcov bude zákazník vždy informovaný o konečnej cene dopravy po dokončení objednávky.

14.4 Minimálna hodnota objednávky je 50 Euro


V Ostrave dňa 1.1.2017